Ochrana osobných údajov

1

A. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše údaje sú v bezpečných rukách u nás, Immofinanz AG, Wienerbergstrasse 9, 1100 Viedeň (ďalej len „Immofinanz“, „my“, „nás“). Zaviazali sme sa chrániť Vaše osobné údaje a túto zodpovednosť berieme vážne. Dodržiavame preto príslušné právne ustanovenia o ochrane, zákonnom zaobchádzaní a dôvernosti osobných údajov, ako aj o bezpečnosti údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“), rakúsky telekomunikačný zákon („TKG“) a príslušné ustanovenia zákon o ochrane osobných údajov („DSG“). Nájdite si prosím čas a prečítajte si toto vyhlásenie o ochrane údajov. Získate tak predstavu o tom, prečo zhromažďujeme Vaše údaje a ako ich spracúvame, keď navštívite naše webové stránky: www.immofinanz.com, https: //myhive-offices.com, https://www.stop-shop.com, https://vivo-shopping.com, používate aplikáciu alebo iné aplikácie, softvérové programy, digitálne médiá, pamäťové médiá (ďalej len „služby“).


Ak neposkytnete určité povinné informácie (údaje), môže to znamenať, že Vašu registráciu ako používateľa nebude možné spracovať alebo niektoré funkcie a služby na webovej stránke nebude možné používať.


1. Aké údaje spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe?


1.1. Prístupové údaje

Ak využívate naše služby, napr. prístup na príslušný server, spracúvame nasledujúce Vaše údaje:
•  adresa internetového protokolu („IP“) používaná na pripojenie Vášho počítača k internetu;
•  informácie o počítači, zariadení a pripojení, ako je typ a verzia prehľadávača, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a mobilná platforma;
•  jednotný vyhľadávač zdrojov („URL“);
•  údaje o kliknutí, vrátane dátumu a času obsahu služby, ktorú ste si prezerali alebo hľadali, a adresy URL, ktorá vás odkázala na túto službu.

Tieto údaje automaticky generujú naše servery, keď používate naše služby, a sú potrebné, aby sme Vám mohli poskytnúť služby, ktoré si želáte. Spracovávame preto iba protokolové súbory servera, aby sme Vám mohli poskytnúť užívateľsky prívetivú a bezpečnú webovú stránku a súvisiace služby (napr. na vyšetrovanie prípadov zneužitia alebo podvodu). Takéto spracovanie údajov je preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR).


1.2. Kontaktné údaje

Ak nás kontaktujete (napr. E-mailom, online formulárom alebo telefonicky), napr. na požiadanie o nájomnú ponuku, spracujeme Vami poskytnuté osobné údaje, ako je Vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa a obsah Vašej žiadosti. Tieto údaje sú potrebné na spracovanie a vybavenie Vašej žiadosti. Toto spracovanie sa preto vykonáva s cieľom splniť naše (pred) zmluvné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. B GDPR).


1.3. Registrácia


2

Ak chcete komentovať naše príspevky na blogu, je nutná registrácia. Za týmto účelom spracovávame Vaše meno, e-mailovú adresu a predvoľby oznámení. Toto spracovanie je nevyhnutné, aby sme Vám poskytli osobný účet a zabránili zneužitiu funkcie komentovania. Toto spracovanie sa preto vykonáva tak na účely splnenia našich (pred) zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. B GDPR), ako aj na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).


1.4. Objednávanie finančných správ

Na našom webe si môžete objednať zaslanie tlačenej verzie našich finančných správ poštou. Za týmto účelom spracovávame Vaše meno, e-mailovú adresu, názov spoločnosti a poštovú adresu. Môžete si vybrať, či chcete iba finančnú správu alebo pravidelné doručenie. Toto spracovanie údajov, ktoré poskytnete, je nevyhnutné na doručenie správy, a tým slúži na splnenie našich (pred) zmluvných povinností.


1.5. Newsletter

Máte rôzne možnosti prihlásenia sa na odber našich newsletterov. Osobné údaje poskytnuté na tento účel spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. GDPR):
•  Ak sa zaregistrujete do nášho newsletteru alebo blogu prostredníctvom webovej stránky, spracovávame Vaše meno a priezvisko a Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli zasielať e-mailom informačné vestníky a oznámenia o nových blogových príspevkoch o produktoch a službách IMMOFINANZ.

•  Ak ste sa zaregistrovali do nášho newsletteru pri príležitosti „roadshow súkromného investor” a poskytli ste nám svoj formulár obsahujúci adresu, meno, titul, e-mailovú adresy, budeme tieto údaje spracovávať na zasielanie tlačových správ, správ, blogových príspevkov a videí e-mailom.

•  Ak ste sa zaregistrovali ako novinár do nášho informačného newsletteru, spracujeme Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, redakciu, adresu redakcie a číslo mobilného telefónu pre podnikanie, aby sme Vám prostredníctvom e -mailu, SMS, poštou alebo telefonicky zasielali ad hoc správy alebo pozvánky na rôzne podujatia.

•  V prípade, že ste sa zaregistrovali ako investor do nášho informačného newsletteru, spracujeme Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, spoločnosť, pozíciu, obchodnú adresu, telefónne číslo firmy a informácie o poslednom stretnutí so zástupcami spoločnosti IMMOFINANZ, tak aby sme Vám mohli zasielať podnikové správy, ad hoc oznámenia a pozvánky na udalosti e-mailom, SMS, poštou alebo telefonicky.

Registrácia pre vyššie uvedené informačné vestníky sa uskutočňuje v takzvanom procese dvojitého prihlásenia. Po registrácii Vám preto príde e-mail so žiadosťou o potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa zabránilo zneužitiu, najmä registrácii tretími stranami.


Sledujeme registrácie, aby sme mohli overiť proces registrácie v súlade s právnymi požiadavkami. Za týmto účelom spracujeme čas potvrdenia a IP adresu.

3

Bulletiny obsahujú súbory vo veľkosti pixelov, ktoré sa po otvorení načítajú zo servera. Počas sťahovania sa zhromažďujú technické informácie, o Vašom prehľadávači a operačnom systéme, vašej IP adrese a čase stiahnutia. Tieto informácie sa používajú na technické vylepšenie služieb založených na technických údajoch alebo cieľových skupinách a na Vašom správaní pri čítaní na základe prístupových miest (ktoré je možné určiť pomocou adresy IP) alebo časov prístupu.


Štatistický zber údajov obsahuje aj analýzu toho, či sú informačné bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliká. Tieto hodnotenia používame na identifikáciu čitateľských návykov našich používateľov a na to, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom vylepšiť obsah našich bulletinov a oznámení. Nesledujeme jednotlivých používateľov.


Odber noviniek alebo iných oznámení môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Odkaz na odhlásenie z odberu oznámení nájdete na konci každého oznámenia. Môžete nás tiež kedykoľvek bez udania dôvodu kontaktovať prostredníctvom webového formulára, ktorý nájdete na stiahnutie na adrese https://immofinanz.com/en/gdpr alebo môžete poslať predmetný list/žiadosť poštou.


2. Komu budú Vaše údaje zasielané?

Vaše osobné údaje zasielame nasledujúcim externým poskytovateľom služieb (spracovateľom), ktorí nás podporujú pri poskytovaní našich služieb:
•  Poskytovatelia IT služieb a / alebo poskytovatelia riešení hostenia údajov alebo podobných služieb;
•  ďalší poskytovatelia služieb, poskytovatelia nástrojov a softvérových riešení, ktorí nás tiež podporujú pri poskytovaní našich služieb a ktorí konajú v našom mene;
•  spoločnosti skupiny a spoločnosti prepojené s Immofinanz AG v zmysle § 189a Z8 rakúskeho obchodného zákonníka (UGB) pre interné účely skupiny.

Všetci naši spracovatelia spracúvajú vaše údaje iba v našom mene a na základe našich pokynov, aby sme vám mohli sprístupniť našu ponuku.


Ďalej v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame Vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom (zodpovedným osobám):
• a kékoľvek tretie strany zapojené do poskytovania služieb Vám za účelom plnenia našich zmluvných povinností (napr. poskytovatelia kuriérskych služieb);
•  externé tretie strany v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich oprávnených záujmov (napr. audítori a daňoví poradcovia, poisťovacie spoločnosti v prípade poistnej udalosti, právni zástupcovia v prípade nehody);
•  úrady a iné verejné orgány v rozsahu vyžadovanom zákonom (napr. Daňové úrady).


3. Zabezpečenie osobných údajov

Prijali sme príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným, nezákonným alebo náhodným prístupom, spracovaním, použitím,

4

manipuláciou, stratou alebo zničením. Rovnako sme my a naši zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch.
Napriek všetkým našim opatreniam nemožno vylúčiť, že informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom internetu, budú prezerané a používané inými ľuďmi. Majte na pamäti najmä to, že nezašifrované e-mailové správy odosielané cez internet nie sú dostatočne chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán. Preto Vám odporúčame, aby ste dôverné informácie poslali poštou.


4. Zmeny pri ochrane osobných údajov.

V prípade zmien právnej situácie alebo povinností, služieb a užívateľských výhod aktualizujeme zodpovedajúcim spôsobom vyhlásenie o ochrane údajov. Ak tieto zmeny ovplyvnia aj súhlasy používateľov, zmeny sa vykonajú iba s ich predchádzajúcim súhlasom.


5. Doba spracovania osobných údajov

Vaše údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali.
Údaje spojené s Vašimi požiadavkami uchovávame šesť mesiacov, aby sme mohli odpovedať na akékoľvek otázky. Na účely služieb zákazníkom a marketingu sa Vaše údaje budú uchovávať, kým neodvoláte svoj súhlas alebo tri roky po Vašom poslednom kontaktovaní. Údaje v súvislosti s našim obchodným vzťahom sa ukladajú v súlade s právnymi a zákonnými požiadavkami na uchovávanie údajov podľa daňových zákonov.


Okrem uvedeného Vaše osobné údaje zostávajú uložené aj po uplynutí stanovených lehôt na uchovávanie, pokiaľ je možné uplatniť právne nároky vyplývajúce zo vzťahu medzi Vami a nami alebo dovtedy, kým nebude definitívne vyriešený konkrétny incident alebo právny spor. Toto dlhšie uchovávanie prebieha, aby sa chránili naše oprávnené záujmy pri uplatňovaní, objasňovaní a obrane právnych nárokov.


6. Práva dotknutých osôb

Máte právo na informácie o tom, ktoré z Vašich osobných údajov spracúvame, ako aj na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania údajov a na prenosnosť údajov, pokiaľ tým nebude dotknuté plnenie zmluvy. Okrem toho môžete mať právo námietok, ak to vyplýva z Vašej konkrétnej situácie. Ak ste nám dali súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek, bezplatne, bez uvedenia dôvodov a s budúcim účinkom odvolať.
Môžete nám poslať svoju žiadosť na uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby, napríklad prostredníctvom formulára stiahnuteľného na adrese: https://immofinanz.com/en/gdpr alebo písomne na:


Immofinanz aG
Do pozornosti koordinátora ochrany údajov (For the attention of the Data Protection Coordinator)
Wienerbergstrasse 9
1100 Viedeň, Rakúsko.

5

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje príslušné zákony o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je za to zodpovedný Úrad na ochranu údajov (Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň).


Od Apríla 2021