Ochrana osobních údajů

1


A. SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou u nás, Immofinanz AG, Wienerbergstrasse 9, 1100 Vienna (dále jen „Immofinanz“, „my“, „nás“, „nám“ apod.), v bezpečných rukou. Jsme odhodláni Vaše údaje chránit a tento úkol bereme vážně. Dodržujeme proto platná zákonná ustanovení o ochraně, oprávněném nakládání a důvěrnosti osobních údajů, jakož i údajů o zabezpečení, zejména pak Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), rakouský Telekomunikační zákon (dále jen „TGK“) a platný Zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „DSG“). Najděte si, prosím, čas a prostudujte si toto prohlášení o ochraně osobních údajů a získejte tak představu o tom, proč Vaše osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme v případě, že navštívíte naše internetové stránky, tj. www.immofinanz.com, https://myhive-offices.com, https://www.stop-shop.com, https://vivo-shopping.com, používáte tuto aplikaci nebo jiné aplikace, softwarové programy, digitální média, úložná média (dále jen „služby“). Neposkytnete-li určité povinné informace, může to znamenat, že Vaše registrace jako uživatele nebude moci být zpracována, ani že určité funkce nebo služby nebudou moci být využívány. 1. Jaké údaje zpracováváme, pro jaké účely a na jakém právním základě?

1.1. Přístupové údaje a protokolové soubory Používáte-li naše služby, tj. vstupujete-li na příslušný server, zpracováváme tyto Vaše údaje:

•  adresu internetového protokolu („IP“) užívanou k připojení Vašeho počítače k internetu;

•  informace o počítači, zařízení a připojení, jako např. druh a verze prohlížeče, operačního systému, o rozlišení obrazovky a mobilní platformě; • jednotný lokátor zdroje („URL“);

•  údaje o kliknutí na obrazovku včetně data a času vztahujícímu se k obsahu služby, kterou jste navštívili nebo vyhledávali, a URL, který Vás na tuto službu odkázal. Tyto údaje se automaticky generují našimi servery, když využíváte naše služby, a jsou nutné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, které si přejete. Proto zpracováváme pouze protokolové soubory serveru, abychom Vám mohli poskytnout uživatelsky příjemné a bezpečné internetové a související služby (např. k prošetření zneužívajícího nebo podvodného jednání). Zpracování takových údajů je tedy nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů (článek 6, odst. 1, písm. f GDPR).

1.2. Kontaktní údaje Pokud nás kontaktujete (např. e-mailem, v online podobě nebo telefonicky), např. ve věci žádosti o pronájem, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, jako např. Vaše jméno, telefonní číslo, emailovou adresu a obsah Vaší žádosti. Tyto údaje jsou nezbytné ke zpracování Vaši žádosti a odpovědi na ni. Zpracování se tedy provádí za účelem plnění našich (před)smluvních závazků. (článek 6, odst. 1, písm. b GDPR).

2


1.3. Registrace

Registrace se vyžaduje v případě, že byste rádi přidali komentář k našim blogovým příspěvkům. V takovém případě zpracováváme Vaše jméno, emailovou adresu a preference notifikací. Toto zpracování je nezbytné k tomu, abychom Vám poskytli osobní účet a zabránili zneužití funkce komentářů. Provádí se proto jak za účelem plnění našich (před)smluvních závazků (článek 6, odst. 1, písm. b GDPR), tak i na základě našich oprávněných zájmů (článek 6, odst. 1, písm. f GDPR).

1.4. Objednávání finančních zpráv

Na našich internetových stránkách si můžete objednat tištěnou verzi našich finančních zpráv, které budou zaslány poštou. Pro tento účel zpracováváme Vaše jméno, emailovou adresu, adresu společnosti a zasílací adresu. Můžete si zvolit, zda budete chtít jen finanční zprávu nebo pravidelné doručování. Toto zpracování údajů, které nám poskytnete, je nezbytné k doručení zprávy, a proto slouží k plnění našich (před)smluvních závazků.

1.5. Informační bulletin Máte různé možnosti, jak si zajistit odběr našich informačních bulletinů. Zpracováváme osobní údaje poskytnuté za tímto účelem na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu (článek 6, odst. 1, písm. a GDPR):

• Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu nebo blogu přes naše internetové stránky, pak zpracováváme Vaše jméno a příjmení a Vaši emailovou adresu, abychom Vám mohli informační bulletiny a oznámení o nových blogových postech týkajících se produktů a služeb IMMOFINANZ emailem zasílat.

•  Pokud se k odběru našeho informačního bulletinu přihlásíte při příležitosti soukromé propagační kampaně investora a poskytnete nám své údaje o adrese, jménu, funkci, emailové adrese a adrese, pak budeme tyto údaje zpracovávat, abychom Vám mohli emailem zasílat tiskové zprávy, informace, blogové posty a videa.

•  Pokud se k odběru našeho informačního bulletinu přihlásíte jako novinář, budeme zpracovávat Vaši jméno a příjmení, emailovou adresu, redakci, adresu redakce a číslo pracovního mobilního telefonu, abychom Vám mohli emailem, SMS nebo poštou zasílat firemní informace, ad hoc zprávy a pozvánky na akce nebo abychom se mohli s Vámi telefonicky spojit.

• V případě že jste se k odběru našeho informačního bulletinu přihlásili jako investor, budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, společnost, funkci, firemní adresu, číslo pracovního mobilního telefonu a informace o posledním jednání se zástupci IMMOFINANZ, abychom Vám mohli emailem, SMS nebo poštou zasílat firemní informace, ad hoc oznámení a pozvánky na akce nebo abychom se mohli s Vámi telefonicky spojit. Přihlašování k odběru výše uvedených informačních bulletinů probíhá formou tzv. double opt-in. Po přihlášení tedy obdržíte emailovou zprávu, v níž budete požádáni o potvrzení


3


Vaší registrace.

Toto potvrzení je nezbytné k zamezení zneužití, zejména registrace ze strany třetích osob. Registrace evidujeme, abychom mohli v souladu s našimi zákonnými požadavky registrační proces ověřit. Za tímto účelem zpracováváme čas potvrzení a IP adresu. Informační bulletiny obsahují pixelové soubory, které se získávají ze serveru, když se bulletiny otvírají. Během stahování se shromažďují technické informace, jako např. údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, jakož i Vaši IP adresa a údaje o době stahování. Tyto informace se pak použijí k technickému zdokonalení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a Vašich čtenářských návyků podle míst přístupu (které lze určit s pomocí IP adres) nebo času přístupu. Shromažďování statistických údajů rovněž zahrnuje analýzu, zda se informační bulletiny otvírají, kdy se otvírají a na které odkazy se kliká. Tato vyhodnocení využíváme ke zjištění čtenářských návyků našich uživatelů a k možnosti příslušným způsobem zlepšit obsah našich informační bulletinů a oznámení. Jednotlivé uživatele nemonitorujeme. Odebírání našich informačních bulletinů a jiných oznámení můžete kdykoli zrušit s účinností od budoucího okamžiku. Odkaz k odhlášení od zasílání oznámení lze najít na konci každého takového oznámení. Rovněž se s námi můžete kdykoli bez udání důvodu spojit prostřednictvím stahovatelného internetového formuláře https://immofinanz.com/en/gdpr nebo nám můžete zaslat dopis poštou.

2. Komu budou Vaše údaj předávány?

Vaše osobní údaje předáváme níže uvedeným externím poskytovatelům služeb (zpracovatelům), kteří nás při poskytování našich služeb podporují:
•  Poskytovatelé IT služeb a/nebo poskytovatelé hostingových datových řešení nebo podobných služeb;
•  Další poskytovatelé služeb, poskytovatelé nástrojů a softwarových řešení, kteří nás rovněž při poskytování našich služeb podporují a jednají v našem zastoupení;
•  Společnosti skupiny a společnosti přidružené k Immofinanz AG ve smyslu § 189a Z8 rakouského obchodního zákoníku (UGB) pro interní účely skupiny. Všichni naši zpracovatelé pouze zpracovávají údaje v našem zastoupení a na základě našich pokynů, abychom Vám mohli poskytnout naši nabídku. Kromě toho Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme těmto příjemcům (odpovědným osobám):
•  jakýmkoli třetím osobám, jež se účastní poskytování služeb pro Vás, s cílem plnit naše smluvní závazky (např. poskytovatelé zasilatelských služeb);
•  externím třetím osobám v nezbytném rozsahu na základě našich oprávněných zájmů (např. auditoři a daňoví poradci, pojišťovací společnosti v případě pojistné události, právní zástupci v případě nehody);
•  úřadům a jiným orgánům veřejné moci v zákonem požadovaném rozsahu (např. finanční úřady).

4


3. Zabezpečení údajů

Učinili jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu Vašich údajů před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, užíváním, ztrátou nebo zničením. Dále pak jsme my a naši zaměstnanci povinni udržovat o osobních údajích mlčenlivost. I přes veškerá naše opatření nelze vyloučit, že informace, jež Vám přes internet poskytujeme, nebudou prohlíženy a využívány jinými osobami. Vezměte, prosím, především na vědomí, že zakódované emailové zprávy zaslané přes internet nejsou dostatečně chráněny před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Proto doporučujeme, abyste důvěrné informace zasílali poštou.

4. Změny Směrnice o ochraně osobních údajů

V případě změn právní situace nebo povinností, služeb a uživatelských výhod, budeme prohlášení o ochraně údajů příslušným způsobem aktualizovat. Budou-li se tyto změny dotýkat i souhlasů udělených našimi uživateli, pak se změny provedou pouze s jejich předchozím souhlasem.

5. Doba uložení

Vaše údaje budeme ukládat pouze po dobu, po kterou to bude nezbytné pro účely, pro něž jsme Vaše údaje shromáždily. Údaje v souvislosti s dotazy ukládáme po dobu šesti měsíců, abychom mohli na jakékoli dotazy odpovídat. Pro účely služby zákazníkům a marketingu budou Vaše údaje uloženy, dokud svůj souhlas neodvoláte, nebo po dobu tří let od okamžiku, kdy jste byli naposledy kontaktováni. Údaje v souvislosti s naším obchodním vztahem se ukládají v souladu s firemními a zákonnými požadavky na archivaci podle daňových zákonů. Dále rovněž ukládáme Vaše osobní údaje i po uvedených archivačních termínech, jestliže lze uplatnit právní nároky vyvozené ze vztahu mezi Vámi a námi nebo dokud nebude konkrétní událost nebo právní spor definitivně vyřešen. K tomuto delšímu uložení dochází za účelem zabezpečení našich oprávněných zájmů při uplatňování, objasňování a obhajobě právních nároků.

6. Práva subjektů údajů

Máte právo na informace o tom, které z Vašich osobních údajů zpracováváme, jakož i na opravu, výmaz a omezení zpracování údajů a na přenositelnost údajů za předpokladu, že plnění smlouvy tím nebude narušeno. Kromě toho můžete mít právo vznést námitku, vychází-li to z Vaší konkrétní situace. Pokud jste nám ke zpracování údajů udělili Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně, bez uvedení důvodů a s účinností od budoucího okamžiku. Vaše podání k uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů nám můžete zaslat např. prostřednictvím stahovatelného formuláře na https://immofinanz.com/en/gdpr nebo v písemné podobě na adresu


5


Immofinanz aG
K rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
Wienerbergstrasse 9
1100 Vídeň, Rakousko


Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů se porušuje platný zákon o ochraně osobních údajů nebo že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla jakýmkoli způsobem porušena, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je v tomto směru příslušný Úřad pro ochranu údajů (Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň).

Duben 2021