Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí! Zaväzujeme sa, že budeme vaše údaje chrániť a že toto nariadenie berieme s plnou vážnosťou. Prosíme vás, venujte tomuto poučeniu o ochrane osobných údajov chvíľu času a urobte si obraz o tom, prečo od vás vaše osobné údaje požadujeme a akou formou ich spracovávame.

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám dáte k dispozícii, keď navštívite našu webovú stránku, mobilnú aplikáciu alebo apps, ktoré boli vyvinuté ako software pre smartphony, tablety alebo iné mobilné zariadenia (ďalej len „app“), alebo taktiež pre iné použitie ako napr. softvérové programy, digitálne a pamäťové médiá.

Prosím nezabudnite, že skôr ako využijete niektorú z našich služieb alebo funkcii si musíte prečítať nielen poučenie o ochrane osobných údajov, ale taktiež aj smernice o súboroch cookie.

Ak nesplníte všetky požadované úlohy, môže to viesť k tomu, že vaša registrácia nebude môcť byť spracovaná a niektoré funkcie a služby webovej stránky nebudete môcť používať. 

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje

Vaše osobné údaje sú na našej internetovej stránke evidované a spracovávané len v tom prípade, ak aktívne vyplníte dotazník, napr. pri registrovaní, anketách, alebo pri vytvorení príspevku na blogu. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame v súlade s príslušnými ustanoveniami EU o spracovaní a ochrane osobných údajov a to len na vopred pohodnuté účely v rámci zákona, alebo na základe vášho súhlasu. Zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vykonanie našich služieb, servisu a používateľských výkonov, alebo tie, ktoré nám poskytnete vy dobrovoľne. 

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Do osobných údajov spadá napr. vaše meno, emailová adresa, vaše telefónne číslo, dátum narodenia alebo bydlisko.
Ak s nami nadviažete kontakt napr. prostredníctvom emailu, uložíme si vaše informácie pre účely spracovania vašej požiadavky. Ako náhle vaše osobné údaje nie sú potrebné a / alebo uplynie zákonnom stanovená doba povinnej archivácie, vymažeme ich z našej databázy.

Vy ako užívateľ týmto nesiete zodpovednosť za pravdivosť a správnosť údajov, ktoré ste uviedli a ste zároveň povinný nahlásiť nám každú zmenu. Ak nám poskytnete osobné údaje niekoho tretieho, musíte ho o tom najprv informovať a vyžiadať od neho písomné prehlásenie, v ktorom je uvedené, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom splnenia niektorých častí tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov.

Kategórie dát, ktoré spracovávame:

a) Údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplnení dotazníka:

• užívateľské údaje (oslovenie, meno, akad. titul, funkcia, oddelenie, názov firmy, email, adresa, telefónne číslo, internetová adresa, komunikačné preferencie, otázky a odpovede týkajúce sa bezpečnosti, fotografie);
• údaje o predmete žiadosti, 
• vaše požiadavky a žiadosti o tom, 
• či a aké informácie si želáte, 
• príspevky na blogu a fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy. 

b) Dáta, ktoré sú získavané automaticky:

• internetový protokol (IP – adresa), ktorý sa používa na spojenie vášho počítača s internetom;
• informácie o počítači, zariadeniach a internetovom spojení, ako napr. typ a verzia prehliadača, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a mobilná platforma.
• Identifikátor jednotného zdroja (Uniform Resource Locator -URL) a údaje o kliknutí (clickstream-data), vrátane dátumu a času zobrazovaného alebo hľadaného obsahu v službe, alebo adresa URL, ktorú ste použili na označenie danej služby.


Pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje:

Údaje, ktoré nám poskytnete sa používajú len na odber newslettu, na to aby sme vás mohli informovať o príspevkoch na blogu, tlačových správach, pre zasielanie Corporate News, Ad hoc – správ a pozvánok na podujatia (ďalej len spoločné súhrnné označenie„ správy“), na zodpovedanie vašich otázok týkajúcich sa napr. obchodných priestorov, portfólií a pod., na uzatváranie zmlúv, pre technickú správu.Osobné údaje oskytneme výslovne len na žiadosť rakúskych orgánov v príslušných súdnych alebo správnych konaniach.

Používame ich, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty (emailom), alebo iných podobných foriem elektronickej komunikácie, ako sú napr. upozornenia na aplikáciu (push-správy), atď.. Ak je to potrebné pre dosiahnutie účelu, aktualizácie alebo informovania, spracovávame údaje týkajúce sa funkcií, produktov alebo aktualizácii zabezpečenia. 

Aby sme mohli splniť ciele, ktoré sú stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, je podľa možnosti potrebné, aby spoločnosť IMMOFINANZ a niektoré ďalšie skupiny spoločnosti IMMOFINANZ spracovali vaše osobné údaje, pokiaľ sú potrebné pre splnenie nejakého účelu.

Prostredníctvom vášho súhlasu s týmito zásadami ochrany osobných údajov nám udelíte výhradné povolenie na spracovanie vašich osobných údajov pre uvedené účely a súhlasíte aj s tým, aby sme vaše osobné údaje poskytli na spracovanie spoločnostiam skupiny IMMOFINANZ a / alebo poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Kto je poverený spracovaním vašich údajov: 

Vaše údaje sú uložené v našej zákazníckej databanke. Táto databanka je spravovaná spoločnosťou Oracle Austria GmbH (Oracle), ktorá vaše osobné údaje spracuje výhradne len na základe nášho poverenia a na náš príkaz. Spoločnosť Oracle bola certifikovaná EU-U.S. Privaciy Shield ako „spoločnosť s bezpečným spracovaním dát“. Oracle využíva pri plnení zákaziek taktiež subdodávateľov z krajín mimo Európskej únie. Spolupráca so spoločnosťou Oracle a s príslušnými subdodávateľmi prebieha na základe zmluvy, v ktorej sa obe spoločnosti zaväzujú, že budú dodržiavať nariadenia EU pre ochranu osobných údajov aj v tých oblastiach, za ktoré EU-U.S. Privacy Shield nepreberá zodpovednosť.

Firma Primeone business solutions GmbH (Primeone), má ako vykonávateľ v rámci servisných služieb a údržby taktiež prístup k osobným údajom. Dbáme na to, aby vaše osobné údaje zostali uložené u nás a aby nedošlo k žiadnemu fyzickému presunu osobných údajov. 

Ďalej má k týmto zhromaždeným údajom prístup aj spoločnosť Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“), ktorá sa ako vykonávateľ priebežne stará o našu webovú stránku. Táto je taktiež zmluvne zaviazaná k dostatočnej ochrane ochranných údajov.

Vaše osobné údaje poskytujeme niekomu tretiemu len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné pre spracovanie vašej požiadavky alebo vašej žiadosti. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť; zrušenie je platné od okamihu odvolania.

Newsletter, správy o blogových príspevkoch, tlačové správy, Corporate News, Ad hoc-správy a pozvánky na podujatia vám zašleme emailom, alebo inou elektronickou poštou, len v tom prípade, ak nám na to dáte súhlas. Vyššie uvedený súhlas môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť prostredníctvom web-formulára, ktorý nájdete na https://www.immofinanz.com/dsgvo, alebo písomne na adrese: 

IMMOFINANZ AG 
z.H. Koordinátor ochrany osobných údajov* 
Wienerbergstraße 11
1100 Viedeň, Austria, 

alebo prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete v predplatenom newsletteri .

Cookie 

V rôznych častiach našej internetovej stránky sú použité cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré vám doručíme prostredníctvom nášho serveru do vášho prehliadača na harddisk vášho počítača. Tie pomôžu pri opätovnom navštívení stránky spoznať užívateľa. Cookie používame na zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti našej webovej stránky. Na vašom prehliadači si môžete nastaviť, či chcete cookie súbory povoliť pred každým použitím, alebo ich môžete úplne zablokovať. Pri deaktivácii cookie môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Sociálne siete 

Spolupracujeme s viacerými rôznymi sociálnymi sieťami. Pri využívaní tejto služby sa váš prehliadač automaticky spojí s príslušnou sieťou a poskytne pri tom vašu IP-adresu a taktiež iné informácie, ako napr. cookie, ak ste túto platformu už niekedy predtým navštívili. Pokiaľ je to možné, bránime tomuto spôsobu prenosu dát dovtedy, kým skutočne nedôjde k vzájomnej komunikácii s niektorou z týchto platforiem. Kliknutím na požadovaný symbol (napr. Twitter-Logo) nám oznámite, že ste pripravený so zvolenou platformou komunikovať ( v tomto prípade je to Twitter), a že môžu byť vaše informácie, ako napr. IP-adresa, tejto sociálnej sieti poskytnutá.

Naša webová stránka používa www.facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour a Dablin 2 Irland. Plugin sa nachádza pod jedným z uvedených symbolov alebo je označený ako dodatok.

Plugin sprostredkuje priame spojenie vášho prehliadača s facebook-serverom. V žiadnom prípade nemáme vplyv na spôsob a množstvo dát, ktoré prenesie Plugin na facebook-server.

Plugin informuje facebook o tom, že ste našu stránku navštívili ako užívateľ. Je možné, že vaša IP-adresa bude pri tom uložená. Ak ste sa počas návštevy na našej stránke prihlásili vašim facebook-kontom, budú spomínané informácie s týmto prepojené. Ak použijete funkciu Plugin, budú príslušné informácie taktiež doručené facebooku.

Ak chcete zabrániť, aby facebook spojil tieto informácie s vašim facebook-kontom, odhláste sa prosím , pred návštevou tejto webovej stránky, najprv z facebooku. Informácie o účeloch, množstvách zhromažďovaných osobných údajov, ich ďalšom spracovaní a využití facebookom, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavení pre ochranu vášho súkromia nájdete na facebooku na tomto odkaze : www.facebook.com/about/privacy.

Naša webová stránka používa www.linkedln.com, ktorú spravuje Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Plugin sa nachádza pod jedným z uvedených symbolov alebo je označený ako dodatok. My obdržíme údaje v tom prípade, ak navštívite webové stránky, ktoré poukazujú na náš Plugin, obsahujú cookie, alebo ak sa do tejto služby prihlási niekto tretí s vašim Linkedln kontom.

Plugin sprostredkuje priame spojenie medzi vašim prehliadačom a Linkedln-serverom. V žiadnom prípade nemáme vplyv na spôsob a množstvo dát, ktoré prenesie Plugin na Linkedln-server.

Plugin informuje Linkedln o tom, že ste našu stránku navštívili ako užívateľ. Je možné, že vaša IP-adresa bude pri tom uložená. Ak ste sa počas návštevy na našej stránke prihlásili vašim Linkedln-kontom, budú spomínané informácie s týmto prepojené, alebo ak ste sa prihlásili v našich službách s Linkedln-kontom.

Informácie o účeloch, množstvách zhromažďovaných osobných údajov, ich ďalšom spracovaní a využití Linkedlnom, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavení pre ochranu vášho súkromia nájdete na Linkedln na tomto odkaze: : 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Naša webová stránka používa https://www.xing.com a https://www.kununu.com/, obe spravuje XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Plugin sa nachádza pod jedným z uvedených symbolov, alebo je označený ako dodatok.

Plugin sprostredkuje priame spojenie medzi vašim prehliadačom a XING- serverom. V žiadnom prípade nemáme vplyv na spôsob a množstvo dát, ktoré prenesie Plugin na XING-server.

Plugin informuje XING o tom, že ste našu stránku navštívili ako užívateľ. Je možné, že vaša IP-adresa bude pri tom uložená. Informácie o účeloch, množstvách zhromažďovaných osobných údajov, ich ďalšom spracovaní a využití dát prostredníctvom XING, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavení a smernice pre ochranu vášho súkromia nájdete na tomto odkaze : https://privacy.xing.com/

Naša webová stránka používa www.twitter.com, ktorú spravuje Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, DO2 AX07 IRELAND. Plugin sa nachádza pod jedným z uvedených symbolov alebo je označený ako dodatok.

Plugin sprostredkuje priame spojenie medzi vašim prehliadačom a Twitter- serverom. V žiadnom prípade nemáme vplyv na spôsob a množstvo dát, ktoré prenesie Plugin na Twitter-server. 

Plugin informuje Twitter o tom, že ste našu stránku navštívili ako užívateľ. Je možné, že vaša IP-adresa bude pri tom uložená. Informácie o účeloch, množstvách zhromažďovaných osobných údajov, ich ďalšom spracovaní a využití dát prostredníctvom Twitter, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavení pre ochranu vášho súkromia nájdete na tomto odkaze : https://twitter.com/privacy.

Naša webová stránka používa https://accounts.google.com, ktorú spravuje LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Plugin sa nachádza pod jedným z uvedených symbolov alebo je označený ako dodatok.

Plugin sprostredkuje priame spojenie medzi vašim prehliadačom a Google- servermi. V žiadnom prípade nemáme vplyv na spôsob a množstvo dát, ktoré prenesie Plugin na Google-server.

Plugin informuje Google o tom, že ste našu stránku navštívili ako užívateľ. Je možné, že vaša IP-adresa bude pri tom uložená. Informácie o účeloch, množstvách zhromažďovaných osobných údajov, ich ďalšom spracovaní a využití dát prostredníctvom Google, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavení pre ochranu vášho súkromia nájdete na tomto odkaze : https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics, Google AdWords a Re-Targeting

Webové stránky IMMOFINANZ používajú službyGoogle Analytics, Google AdWords a Re-Targeting, Webové služby Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Anylytics používa textové správy „cookie“, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu webovej stránky. 

Služba Google AdWords používa“ Cookie“ – textové súbory" a tým aj kódy sledovania konverzií a remarketingové kódy. Služba Google AdWords uloží cookie na sledovanie konverzií po kliknutí na reklamu, ktorú spoločnosť Google ponúka. 

Pri Re-Targeting je zapojená aj tretia spoločnosť. Služba Immofinanz AG používa taktiež Te-Targeting tzv. remarketing. Táto technológia umožňuje, že užívateľ môže byť oslovený reklamou aj na iných stránkach. Takto môže byť užívateľovi ponúknutá zaujímavá reklama. 

Prostredníctvom cookie zhromaždené a spracované informácie o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) sú spravidla prenesené a uložené na jeden z Google-serverov v USA. Ak je na webových stránkach aktualizovaná anonymizácia IP, bude vaša IP-adresa v Googli v členských štátoch EU, alebo aj v iných zmluvných štátoch Európskeho hospodársheho spoločenstva skrátená.
Celá IP-adresa môže byť na jeden zo serverov v Google do USA prenesená len výnimočne a tam bude skrátená. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie reportu o aktivitách webových stránok, na zostavenie prehľadu o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiach s aktivitou webových stránok a používaním internetu, prevádzkovateľovi webových stránok. 
IP-adresa, ktorú poskytol váš prehliadač v rámci Google Analytics, Google Adwords a Re-Targeting nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.
Ukladanie cookie môžete v software vášho počítača , v nastaveniach zablokovať, upozorňujeme vás ale na to, že v tom prípade nebudete mať možnosť plne využiť všetky funkcie webových stránok spoločnosti IMMOFINANZ. Webové stránky spoločnosti IMMOFINANZ používajú taktiež funkciu ID používateľa služby Analytics, ktorá slúži na sledovanie údajov o interakciách.
Toto ID používateľa je okrem toho anonymizované , zakódované a nedáva sa do súvislosti s inými údajmi.

Google použije tieto informácie na vyhodnotenie našej webovej stránky, na zostavenie reportu o našich internetových aktivitách a na to, aby nám mohol ponúknuť ďalšie s používaním webových stránok a internetom súvisiace služby. Na tieto účely spočíva náš oprávnený záujem v spracovaní údajov v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. F) GDPR. 
IP-adresa, ktorú poskytol váš prehliadač v rámci Google Analytics, Google Adwords a Re-Targeting nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Grafickú inzerciu môžete v Google deaktivovať a prispôsobiť reklamy v reklamnej sieti Google a to prostredníctvom tohto odkazu v nastaveniach: https://adssettings.google.com/anonymous.

Zhromažďovaniu údajov pomocou cookie a taktiež aj údajov, ktoré súvisia s používaním našej webovej stránky (vrátane IP-adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov v Googli môžete zabrániť , a to tak, že si na následnom odkaze stiahnete a nainštalujete prehliadač –Add-on. Alternatívne zabránite kliknutím na tento odkaz, aby o vás Google zhromažďoval údaje na tejto webovej stránke. V zásade musí váš prehliadač súbory cookie povoliť. Súbory cookie je potrebne pravidelne vymazať a to pomocou opätovného kliknutia na odkaz pri každej návšteve tejto webovej stránky. Ďalšie informácie o používaní údajov v Googli nájdete tu:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pokyny k odberu správ a k udeleniu súhlasu

Ak nám dáte súhlas na odber Newsletteru, na zasielanie oznámení o nových blogových príspevkov, na zasielanie tlačových správ, na zasielanie Corporate News, Ad hoc -správ a pozvánok na podujatia, budeme vás rôznymi spôsobmi, ako napr. emailom alebo prostredníctvom iných porovnateľných komunikačných prostriedkov (napr. SMS a pod.) a taktiež prostredníctvom Push-správ a App informovať o našich produktoch a službách, pravdaže len v tom prípade, ak ste zasielanie týchto správ vo vašom mobilnom telefóne aktivovali.

Registrácia Newsletteru, blogu a podujatí 

Správy zasielame len na základe zákonného povolenia alebo vášho súhlasu. S registráciou Newsletteru, blogu, Abo-blogu, tlačových správ, Corporate News, Ad hoc-oznámení, podujatí alebo dopytu nám poskytnete vaše osobné údaje – oslovenie, meno, akad. titul, email a adresu a zároveň nám týmto dávate súhlas, že môžeme tieto osobné údaje a vami poskytnuté informácie a príspevky spracovať a to pre účely zasielania newsletteru, správ, informácii o nových blogových príspevkoch, produktoch, službách, oznamov,vídeí, prihlášok a stanovísk k vašim požiadám. 

Ak ste sa na našon newsletteri zaregistrovali ako novinár, uviedli ste pre spracovanie vaše osobné údaje, priezvisko a meno, email, názov a adresu redakcie, firemné mobilné tel. číslo, dali ste tým zároveň aj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov za účelom zasielania Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia.

Dvojité prihlásenia a zaznamenanie

Prihlásenie na našom newsletteri, prihlásenie na odber informácii o nových blogových príspevkoch, tlačových správ, na zasielanie Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na predstavenia prebieha tzv. Double-Opt-In-metódou. Po prihlásení obdržíte email, v ktorom vás požiadame o potvrdenie vašej registrácie. Prihlásenie je potrebné preto, aby sme zabránili prihláseniu z cudzích emailových adries.
Prihlásenia na newsletter, zasielanie informácii o nových blogových príspevkoch, tlačových správ, zasielanie Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia protokolujeme, aby sme mohli preukázať, že prihlasovací proces zodpovedá príslušným právnym požiadavkám. Protokol obsahuje taktiež dátum potvrdenia registrácie a IP-adresu.

Štatistické zisťovanie a analýza

Newsletter alebo naše správy obsahujú obrazové súbory, ktoré, sú po ich otvorení načítané zo serveru. V rámci tohto vyvolania sú načítané najprv technické údaje, ako napr. informácie o prehliadači, o vašom systéme, IP-adresa a čas načítania. Tieto unformácie sú využívané na zlepšennie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín, vášho načítavania, v závislosti od miesta načítania (ktoré sa dá pomocou IP-adresy identifikovať) alebo času pripojenia.

Štatistické zistenia zahrňajú taktiež zisťovanie a určovanie, či je newsletter alebo správy otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy bolo kliknuté. Tieto hodnotenia používame na vyhodnotenie návykov čítania našich používateľov, aby sme mohli zlepšiť obsah náško newsletteru a správ. Individuálnych čitateľov nepozorujeme.

Odhlásenie / odvolanie

Z nášho newsletteru alebo z ostatných našich správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odkaz pre odhlásenie odberu správ nájdete na konci každej správy. Na adresu https://www.immofinanz.com/dsgvo nám môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu zaslať odvolávací web-formulár, alebo sa môžete odhlásiť aj písomnou formou a zaslať nám odvolanie poštou. Vaše údaje, ktoré sme spracovali v súvislosti so zasielaním správ následne vymažeme.

Právna podstata

Zasielanie newsletteru, správ, informácii o blogových príspevkoch, reportáže, vídeá, potvrdenia o registrácii a odpovede na vaše žiadosti alebo stanoviská k vašim požiadavkám sú realizované na základe vášho súhlasu v súlade s článkm 6 odstavec 1 písm. A) a odt. 7 GDPR. Ak sa na spracovanie vašej žiadosti alebo registrácie požaduje splnenie predzmluvných opatrení , alebo zmluvy s našou alebo inou spoločnosťou, spracovanie vašich osobných údajov sa uskutoční v súlade s článkom 6 odst. 1 písm B) GDPR. Štatistické zisťovanie a analýzy, ako aj protokol o priebehu prihlasovania sa vykonáva na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 odst. 1 písm F) GDPR.

Bezpečnosť dát

Vykonali sme príslušné technické opatrenia na ochranu vašich dát pred neoprávneným, nezákonným alebo taktiež náhodným prístupom,spracovaním, použitím, manipuláciou, stratou alebo zničením. 

Aj napriek všetkým našim opatreniam však nemôžeme vylúčiť, že informácie, ktoré ste nám zverili na spracovanie prostredníctvom internetu, sa nedostanú do rúk nepovolaných osôb a nebudú použité. Uprorňujeme najmä na to, že najmä nezakódované emaily, ktoré sú zasielané cez internet, nie sú dostatočne chránené proti prístupu tretích strán. Dôverné informácie odporúčame posielať poštou.

Externé odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Za externé odkazy, aj napriek starostlivej kontrole obsahov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť, pretože obsahy z tretej strany nemôžeme ovplyvniť.

Zmeny týkajúce sa ochrany osobných údajov

Pri zmenách právneho stavu alebo servisných a užívateľských služieb,budeme poučenie o ochrane osobných údajov tomuto zodpovedajúc aktualizovať. Ak tieto zmeny ovplyvnia aj užívateľský súhlas, budú vykonané len na základe predchádzajúceho súhlasu užívateľa.

Doba uchovania

Vaše údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná pre vykonanie vami zvolenej služby, alebo do odvolania vášho súhlasu. Za účelom starostlivosti o zákazníkov a marketingu (informácie o našich službách, výherné hry, prieskum spokojnosti zákazníka, udržiavanie a získavanie zákazníkov a pod.), v rámci plnenia zmluv, ktoré sme s vami uzatvorili, uchovávame vaše osobné údaje po dobu trvania obchodného vzťahu a po ukončení obchodného vzťahu výhradne len po dobu ďalších troch rokov. V tejto súvislosti je ale potrebné zohľadniť, že podľa daňového zákona (§ 132 Zákona o daniach z príjmov – EStG) musia byť kôli daňovej povinnosti zmluvy a dokumenty uchované po dobu 7 rokov, nie však dlhšie. V jednotlivých prípadoch, ako napríklad v prípade úradného alebo súdneho konania, musia byť osobné údaje uchované aj dlhšie.

Uloženie užívateľských obsahov 

Nie sme povinní uhrádzať straty spôsobené legitímnym vymazaním, neuložením informácii, komunikácie alebo užívateľských obsahov.

Škody spôsobené v dôsledku uvedenia nesprávnych informácii pri prihlasovaní, ktoré majú následky na osoby, ktoré sú zopovedné za tieto údaje, alebo na tretiu zúčastnenú stranu, znáša výlučne len užívateľ.

Vaše užívateľské a odberateľské práva

Ako užívateľ webovej stránky a príjemca požadovaných správ máte právo na informácie týkajúce sa vašich osobných údajov a ich spracovania. Ďalej máte právo na opravu. na prenos, na vznesenie námietky, na obmedzenie spracovania, ako aj na zablokovanie alebo vymazanie nesprávnych, alebo neoprávnene spracovaných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať váš udelený súhlas na spracovanie osobných údajov. V dôsledku toho nemôžeme pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu v budúcnosti.

Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 odst. 1 bodu 1 pism. F) GDPR, máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR a to za predpokladu, že na to existujú závažné dôvody, vyplývajúce zo situácie, ktorá nastala.

Vaše príspevky týkajúce sa presadzovania vašich práv nám môžete zaslať na webovom formulári, ktorý nájdete na: https://www.immofinanz.com/dsgvo, alebo zaslať poštou. 

IMMOFINANZ AG 
Datenschutzkoordinator
Wienerbergstrße 11
1100 Wien, Austria

Vaše žiadosti vybavíme v súlade s GDPR čo najskôr, ale v každom prípade najneskôr po dobu 1 mesiaca od doručenia. Táto lehota sa môže predĺžiť o dva mesiace, s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platným zákonom o ochrane osobných údajov, alebo že boli akýmkoľvek spôsobom porušené práva , máte právo podať sťažnosť na kontrolnom úrade na ochranu osobných údajov. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov.

Platnosť od: máj 2018